HER FINNR DU VÅRE VILKÅR FOR

KJØP AV PT-TIMER

PTGRUPPEN LOGO (2).png

AVTALEN OG GYLDIGHET

Kontrakten gjelder for ”Kunden” og kan ikke overdras andre. Kontrakten er mellom kunde og PT Gruppen. Det er ikke mulighet til å videreselge eller la andre personer overta resterende PT klipp eller avtale. Avtalen gjelder fra avtaledato og 1 år frem i tid, 18 måneder ved 48 klipp. Ved Online PT så er avtalen løpende til kunden sier den opp. Oppsigelsestiden på Online PT er inneværende måned + 1 måned.

Betingelser

I tillegg til kontrakten kan enkelte særskilte vilkår gjelde for enkelte tjenester og/eller tilbud.
Du skal være over 18 år for å inngå kontrakt. Er du under 18, men over 16 år, kan denne kun undertegnes av deg og dine foresatte etter samtale med og under påsyn av din PT. Er du under 18 år vil vi kun akseptere foresatte som betaler av kontrakt.


HELSE OG TRENING
Din PT er en spesialist på trening av friske personer og du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene med Personlig Trener. Opplysninger du oppgir i forbindelse med treningen behandles konfidensielt.
Har du skader eller plager som kan ha innvirkning på din trening så er det viktig at du opplyser din PT om dette.
Det er opp til din PT å vurdere om hun/han har den kompetansen som er nødvendig for å utføre en forsvarlig trening ut fra informasjonen som blir gitt. Kunde er selv ansvarlig for sin egen helse, og vet at all fysisk aktivitet og trening innebærer risiko.
Kunde må kontakte sin lege eller annen primærhelsetjeneste ved usikkerhet rundt sin egen helse.

 

GJENNOMFØRING AV PT KLIPP TIMER
Du møter til timen til avtalt tid klar til trening. Det vil si ikledd treningsklær og med nødvendig drikke. Er du avhengig av medisiner (astma eller lignende) så er det ditt ansvar å ha med disse ved behov.
Du skal signere for oppmøte ved hver time. Dette gjelder ikke Online Coaching.
Dersom du kommer for sent til timen så blir din treningstid forkortet tilsvarende.
Kan du ikke møte til timen så plikter du å gi din PT beskjed om dette senest 24 timer før timens start. Dersom dette ikke skjer så ansees timen utført og du må betale for denne som en vanlig treningstime.


SYKDOM
Dersom du blir syk så plikter du, uten unødig opphold, å gi beskjed til din PT. Beskjeden gis direkte til din PT via tlf, sms eller e-post. Ved lengre sykdom der du ønsker å utsette kontrakten ber vi om legeerklæring, betaling på avdrag går som normalt.
Dersom din PT blir syk vil du bli kontaktet av din PT eller en annen fra PT Gruppen så raskt som mulig. Timen dere har satt opp blir endret om ikke annet blir avtalt.
Dersom din PT ikke lengre kan følge opp din trening, vil PT Gruppen hjelpe deg videre med en annen PT.


PRIS OG BETALING
De til enhver tid gjeldende prisene er å finne på våre nettsider. Prisen er avhengig av nivå på PT, antall PT klipp eller medlemskap. Betaling ved avdrag forutsetter at du setter opp en avtalegiro i din bank, og er en delbetaling av total sum.
Etter at avtalen er underskrevet får du en sms med betalingsinformasjon for første avdrag. Dette er også underlaget for å sette opp avtalegiro i din bank. Du er selv ansvarlig for å opprette avtalegiro i din bank da dette er en avtale mellom deg og din bank.
Avtalegiro fortsetter i tilsvarende antall ganger som avtalt i din kontrakt.
Ved faktura i post tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,- per faktura. Timene og medlemskap skal betales på forhånd av brukte timer. Antall avdrag er basert på treningsfrekvensen din som ble avtalt ved kontraktinngåelse. Ved vesentlige endringer i treningsfrekvens har PT Gruppen muligheten til å endre beløp i avdragene i henhold til pkt. 3.f. Dette gjøres i samråd med deg.


ANGRERETT OG REFUSJON
Kun dersom du har signert avtale andre steder enn på treningssenter der din PT jobber så har du 14 dagers angrefrist etter signering av kontrakt. (ihht. Angrerettslovens §21, 3. Ledd). Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes per mail.
Melding om at du ønsker å benytte angrefristen må være oss i hende senest 14 dager etter signering.
Allerede gjennomførte treningsavtaler og alt timearbeid relatert til dette må betales. Ved signering på treningssenter der din PT jobber gjelder ingen angrefrist.
Ikke benyttede klipp refunderes ikke. Ved fremleggelse av legeerklæring om at du ikke kan trene refunderes et beløp tilsvarende 50% per treningsavtale som ikke er benyttet. Slike refusjonskrav må gjøres gjeldende seneste 1 (én) måned etter at gyldighetsperioden er angitt i kontrakten for de kjøpte treningsavtalene er utløpt.
PT Gruppen har rett til umiddelbart og uten forutgående meddelelse å avslutte eller fryse tjenesten, dersom undertegnede bryter med noen bestemmelse i disse vilkårene, eller PT Gruppen med god grunn mistenker at så er tilfelle.


PERSONVERN
Som kunde av PT Gruppen aksepterer du våre vilkår og vår personvernerklæring. Du finner denne på våre nettsider. Du samtykker at PT Gruppen kan sende relevant informasjon om tilbud, kampanjer og konkurranser på sms, mail og per post.